Административни услуги

Административни услуги

 • Административни услуги
  Административни услуги

  Издаване на фактури със специализиран софтуер

 • Събиране на документи от офиса на клиента Административни услуги
 • On-line банкиране
 • Подаване на документи към различни институции
 • Актуално състояние на фирмата
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
 • Деклариране на получени заеми пред БНБ Административни услуги
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
 • Изготвяне на договори Административни услуги
 • Изготвяне на други документи Административни услуги

Административни услуги

Счетоводни услуги

 • Счетоводни услугиСключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване – Счетоводни услуги Административни услуги
 • Осчетоводяване на покупни и продажни фактури за месеца
 • Своевременно осчетоводяване на банкови документи – банкови извлечения Административни услуги
 • Изготвяне на отчет за вземания от клиенти Административни услуги
 • Изготвяне на отчет за задължения към доставчици
 • Следене на оборотите по ДДС Административни услуги
 • Съставяне на дневници по ЗДДС – дневник на покупките и дневник на продажбите Административни услуги
 • Съставяне и подаване на справка – декларация по ЗДДС към НАП
 • Подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС – при необходимост или при желение на клиента – Счетоводни услуги
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП
 • Представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП
 • Електронно банкиране – Счетоводни услуги Административни услуги
 • Съставяне на платежни документи Административни услуги
 • Изготвяне на периодични финансови отчети, според предварителна договорка Административни услуги
 • Изготвяне на оборотни ведомости
 • Изготвяне на дневници на сметки – Счетоводни услуги

Документиране е в основата на счетоводния метод и в организацията на счетоводното отчитане. То спомага за отразяването на операциите. Въз основа на него се извършва текущото отчитане , с което се осъществява непрекъснат контрол върху закономерността на явленията и процеси. В счетоводството на предприятието първичните документи, хартиени или технически са основния източник и носител на отчетна информация. Документите, които се съставят и използват в счетоводството са основа за извършването на предварителен, текущ контрол за законосъобразността и целесъобразността на стопанските операции, както и за разграничаване отговорността между отговорните лица за складирането и правилното съхранение на материално-веществените и парични активи.

Счетоводните документи имат и юридическо значение. То се състои в това, че счетоводството в предприятието се води върху основата на документалната обоснованост на стопанските операции, като трябва да се спазват изискванията за тяхното своевременно съставяне.

Вашият коментар