Административни услуги

Административни услуги

  • Административни услуги
    Административни услуги

    Издаване на фактури със специализиран софтуер

  • Събиране на документи от офиса на клиента Административни услуги
  • On-line банкиране
  • Подаване на документи към различни институции
  • Актуално състояние на фирмата
  • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения
  • Деклариране на получени заеми пред БНБ Административни услуги
  • Преводи, регистрации и пререгистрации и други
  • Изготвяне на договори Административни услуги
  • Изготвяне на други документи Административни услуги

Административни услуги

Счетоводни услуги

  • Счетоводни услугиСключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване – Счетоводни услуги Административни услуги
  • Осчетоводяване на покупни и продажни фактури за месеца
  • Своевременно осчетоводяване на банкови документи – банкови извлечения Административни услуги
  • Изготвяне на отчет за вземания от клиенти Административни услуги
  • Изготвяне на отчет за задължения към доставчици
  • Следене на оборотите по ДДС Административни услуги
  • Съставяне на дневници по ЗДДС – дневник на покупките и дневник на продажбите Административни услуги
  • Съставяне и подаване на справка – декларация по ЗДДС към НАП
  • Подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС – при необходимост или при желение на клиента – Счетоводни услуги
  • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП
  • Представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП
  • Електронно банкиране – Счетоводни услуги Административни услуги
  • Съставяне на платежни документи Административни услуги
  • Изготвяне на периодични финансови отчети, според предварителна договорка Административни услуги
  • Изготвяне на оборотни ведомости
  • Изготвяне на дневници на сметки – Счетоводни услуги

Документиране е в основата на счетоводния метод и в организацията на счетоводното отчитане. То спомага за отразяването на операциите. Въз основа на него се извършва текущото отчитане , с което се осъществява непрекъснат контрол върху закономерността на явленията и процеси. В счетоводството на предприятието първичните документи, хартиени или технически са основния източник и носител на отчетна информация. Документите, които се съставят и използват в счетоводството са основа за извършването на предварителен, текущ контрол за законосъобразността и целесъобразността на стопанските операции, както и за разграничаване отговорността между отговорните лица за складирането и правилното съхранение на материално-веществените и парични активи.

Счетоводните документи имат и юридическо значение. То се състои в това, че счетоводството в предприятието се води върху основата на документалната обоснованост на стопанските операции, като трябва да се спазват изискванията за тяхното своевременно съставяне.

Вашият коментар