Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобилиВ сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Предмет на закона

Чл. 1. (1) Този закон урежда възстановяването на надвнесен акциз за внесени или въведени на територията на страната употребявани автомобили за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително.

(2) Този закон не се прилага за случаите, когато акцизът по ал. 1 е възстановен на друго основание.

 

 

Лица, които имат право на възстановяване

Чл. 2. Право на възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили има лице, което е:

 1. внесло или въвело на територията на страната употребяван автомобил през периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително;
 2. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) посочено като получател в митническата декларация за режим едновременно допускане за свободно обращение и крайна употреба, като данъчно задължено лице в акцизната декларация по чл. 76г, ал. 1 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове или като задължено лице в друг документ, установяващ задължение за акциз;
 3. внесло дължимия акциз.

 

 

Понятия

Чл. 3. По смисъла на този закон:

 1. „Надвнесен акциз“ е разликата между внесения акциз за употребяван автомобил и размера на акциза за нов автомобил със същата мощност на двигателя, определен по реда на чл. 40, ал. 2 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове.
 2. „Употребяван автомобил“ е автомобил, за който към датата на внасяне, съответно към датата на подаване на акцизна декларация по чл. 76г, ал. 1 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове, не са налице условията за нов автомобил по реда на чл. 4, т. 16 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове.

 

 

Лихви

Чл. 4. За надвнесения акциз се дължи законна лихва.

 

 

Компетентност

Чл. 5. (1) Актовете по този закон се издават от началника на компетентната митница.

(2) Компетентна митница относно производствата по този закон е митницата, където е бил внесен акцизът.

 

 

Отклонение от облагане

Чл. 6. При установени случаи на неправомерно внесени или въведени на територията на страната употребявани автомобили за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2009 г. включително размерът на дължимия акциз се определя като за нов автомобил по реда на чл. 40, ал. 2 (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове.

 

Глава втора.
ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Подаване на искане

Чл. 7. (1) Възстановяване на надвнесен акциз се извършва по писмено искане на лицето по чл. 2 по образец съгласно приложението.

(2) Искането по ал. 1 се подава от лицето по чл. 2 или от упълномощено от него лице в компетентната митница в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

(3) Към искането по ал. 1 се прилагат:

 1. митническа декларация, акцизна декларация по чл. 76г (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове или друг документ, установяващ задължение за акциз – оригинал или заверено копие от компетентната митница;
 2. копие от платежен документ, доказващ внасянето на акциза.

 

 

Действия на митническите органи

Чл. 8. (1) При установяване на нередовност на искането по чл. 7 компетентният орган със съобщение указва на лицето да отстрани допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

(2) Когато нередовностите не са отстранени в указания от компетентния орган срок, искането се връща на лицето и производството се прекратява с решение на компетентния орган.

(3) В 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, началникът на компетентната митница издава решение за цялостно или частично възстановяване на надвнесения акциз или мотивиран отказ.

(4) Непроизнасянето в срок по искането за възстановяване на акциз се смята за мълчалив отказ.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Решенията по ал. 2 и 3 се връчват на лицето в 7-дневен срок от датата на издаването им.

(6) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Решението по ал. 2 може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му пред директора на Агенция „Митници“, който се произнася с решение в 14-дневен срок. Решението се връчва на лицето в 7-дневен срок от датата на издаването му.

 

 

Прихващане и възстановяване на надвнесения акциз

Чл. 9. (1) С решението по чл. 8, ал. 3 компетентният орган извършва прихващане на надвнесения акциз с други, събирани от Агенция „Митници“, изискуеми публични задължения и възстановява остатъка, ако има такъв.

(2) Подлежащият на възстановяване акциз се възстановява заедно с лихвата по чл. 4 в тридневен срок от датата на влизане в сила на решението за възстановяване.

(3) Акцизът се възстановява по банковата сметка на лицето, посочена в искането.

 

 

Възстановяване на данък върху добавената стойност във връзка с възстановен акциз

Чл. 10. (1) За частта от данъка върху добавената стойност, съответстваща на възстановения или прихванат по този закон акциз, лицето по чл. 2, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, което не е ползвало данъчен кредит за начисления данък по вноса или вътреобщностното придобиване, отразява издаденото от митническите органи и влязло в сила решение за възстановяване или прихващане на акциз в дневника за покупките по чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност.

(2) Лицето отразява влязлото в сила решение за възстановяване или прихващане на акциз, издадено от митническите органи в данъчния период, през който е влязло в сила решението по ал. 1 или през един от следващите 12 данъчни периода.

(3) За частта от данъка върху добавената стойност, съответстваща на възстановения или прихванат по този закон акциз, лицето по чл. 2, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, което е ползвало данъчен кредит (пълен или частичен) за начисления данък по вноса или вътреобщностното придобиване, не отразява издаденото от митническите органи решение за възстановяване или прихващане на акциз в отчетните регистри по чл. 124 от Закона за данък върху добавената стойност.

(4) Когато лицето по чл. 2 е нерегистрирано лице по Закона за данък върху добавената стойност или е регистрирано на основание чл. 97а, 99 и чл. 100, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, то упражнява правото си на възстановяване на недължимо платения данък върху добавената стойност съгласно влязло в сила решение за възстановяване или прихващане на акциз, издадено от митническите органи, по реда на чл. 128 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ако лицето не е ползвало данъчен кредит (пълен или частичен) за начисления данък по вноса или вътреобщностното придобиване.

(5) В случаите по ал. 4 за лицето не възниква право на приспадане на данъчен кредит по чл. 74 и 76 от Закона за данък върху добавената стойност за размера на недължимо платения данък върху добавената стойност, определен от митническите органи с влязло в сила решение за възстановяване или прихващане на акциз. В тези случаи решението се посочва в описа на наличните активи по чл. 74 и 76 от Закона за данък върху добавената стойност със знак минус.

(6) Когато за последваща доставка на внесени или придобити при условията на вътреобщностно придобиване стоки лицето по чл. 2 е приложило специалния ред за облагане на маржа на цената по глава седемнадесета от Закона за данък върху добавената стойност, не се извършва корекция на данъчната основа на тази доставка във връзка с издаденото от митническите органи решение за възстановяване или прихващане на акциз.

(7) За употребявани автомобили по § 51 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 6 от 2010 г.), за които акцизът по този закон е възстановен преди датата на последващата им доставка, лицата по чл. 2 не упражняват право на приспадане на данъчен кредит по § 51, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 6 от 2010 г.) за частта от данъка върху добавената стойност, съответстваща на възстановения или прихванат по този закон акциз.

 

Глава трета.
ОБЖАЛВАНЕ

Обжалване по административен ред

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) Решението по чл. 8, ал. 3 може да се обжалва изцяло или в отделни негови части пред директора на Агенция „Митници“ в 14-дневен срок от връчването му.

(2) Мълчаливият отказ може да се обжалва в 30-дневен срок от изтичането на срока, в който компетентният орган е бил длъжен да се произнесе.

(3) Жалбата се подава чрез компетентния орган, който се е произнесъл, съответно който е трябвало да се произнесе.

(4) В 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, чрез който е подадена, е длъжен да комплектува преписката и да я изпрати на директора на Агенция „Митници“.

 

 

Съдържание на жалбата

Чл. 12. (1) Жалбата трябва да съдържа:

 1. наименованието (фирмата или името) на жалбоподателя, съответно на пълномощника, ако се подава от пълномощник, и адреса за кореспонденция;
 2. посочване на акта, против който се подава;
 3. в какво се състои искането;
 4. подпис на подателя.

(2) Към жалбата се прилагат:

 1. пълномощно, когато се подава от пълномощник;
 2. писмени доказателства.

 

 

Разглеждане на жалбата

Чл. 13. (1) Когато жалбата е просрочена, се оставя без разглеждане от компетентния да я разгледа орган и производството се прекратява с решение.

(2) В случаите на нередовност по чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1 решаващият орган със съобщение указва на жалбоподателя да отстрани допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Когато недостатъците на жалбата не са отстранени в срок, производството се прекратява с решение на компетентния да я разгледа орган.

(3) Решението на административния орган по жалбата се връчва на жалбоподателя в 7-дневен срок от издаването му.

(4) Решението по ал. 1 и 2 може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му пред административния съд по местонахождението на решаващия орган.

 

 

Произнасяне

Чл. 14. (1) Директорът на Агенция „Митници“ се произнася с мотивирано решение в 45-дневен срок от постъпването на жалбата по чл. 11, съответно от отстраняване на нередовностите. Непроизнасянето в срок се смята за потвърждение изцяло на решението в обжалваната част.

(2) Директорът на Агенция „Митници“ може да потвърди, да измени или да отмени изцяло или частично обжалваното решение.

(3) Решението на директора на Агенция „Митници“ се връчва на жалбоподателя в 7-дневен срок от издаването му.

 

 

Обжалване по съдебен ред

Чл. 15. (1) В случаите, когато решението по чл. 8, ал. 3 е потвърдено от директора на Агенция „Митници“, същото може да се обжалва чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му по реда и в сроковете, определени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) При непроизнасяне в срока по чл. 14, ал. 1 решението по чл. 8, ал. 3 може да се обжалва по реда на ал. 1 в 30-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне.

(3) За неуредените случаи на съдебно обжалване се прилага Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.

 

Допълнителни разпоредби

 

 • 1. За неуредените в този закон случаи се прилагат разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Заключителни разпоредби

 

 • 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

––––––––

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 декември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 Г.)

 

 • 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

 

Приложение към чл. 7, ал. 1

 

 

Вх. № …………………… ДО
Дата …………………… г. НАЧАЛНИКА НА
МИТНИЦА ………………………………………………………………………………………………
И С К А Н Е
1. От …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ЕГН ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ЕИК по Булстат ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Телефон: …………………………………………………………. Факс: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Е-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Интернет страница: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Представляван(а) от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(попълва се в случаите, при които искането се подава чрез упълномощено лице)
ЕГН ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ЕИК по Булстат ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Телефон: …………………………………………………………. Факс: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Е-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Интернет страница: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Лице за контакти: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Длъжност: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Телефон: ……………………………………… Мобилен: …………………………………….Факс: …………………………………………………………………………………………………
Е-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Интернет страница …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Моля на основание чл. 2 от Закона за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили (ЗВНАУА) да ми бъде възстановен надвесеният акциз заедно със законната лихва.
Съгласно изискванията на чл. 7 от ЗВНАУА предоставям следната информация и прилагам следните документи:
1. Описание на автомобила, за който се иска възстановяване на акциз
Марка …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Модел …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Мощност на двигателя …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Дата на първа регистрация …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Номер и дата на митническата декларация или номер и дата на акцизната декларация по чл. 76г (отм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Размер на платения акциз ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Банкова сметка на лицето, по която да бъдат преведени подлежащите на възстановяване суми: IBAN ……………………………………. BIC …………………………………………. при ТБ …………………………….., гр. ………………………………..
5. Митническа декларация/Акцизна декларация
 оригинал
 заверено копие
(Вярното се отбелязва с Х.)
6. Друг документ, установяващ задължение за акциз …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Платежен документ № ………………………….., доказващ внасянето на акциза – копие.
8. Заверено копие на пълномощно
(Прилага се в случаите, при които искането се подава от упълномощено лице.)
Дата:
Подпис: …………………………….
(име и фамилия)

 

Вашият коментар