Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

За фирми, които не са осъществявали дейност през 2017 година, предлагаме пълния набор от услуги, чрез които Вие няма да се нуждаете от допълнително наемане на адвокат или чакане по институции:

 • изготвяне на ГФО на дружеството – баланс, ОПР, ОПП, Капитал, ДМА
 • изготвяне и подаване на необходимата документация в НСИ – срок 31.03.2018 година
 • изготвяне и подаване на необходимия набор от документи в НАП за годишно приключване- срок 31.03.2018 година
 • изготвяне и подаване на документи и декларации към Търговския регистър – срок за подаване 31.03.2018 година
 • Крайна цена: 150 лв

За фирми, които са осъществявали дейност през 2017 година и не са регистрирани по ЗДДС, предлагаме пълния набор от услуги, чрез които Вие няма да се нуждаете от допълнително наемане на адвокат или чакане по институции:

 • изготвяне на ГФО на дружеството – баланс, ОПР, ОПП, Капитал, ДМА, Справка за продажби, Справка за труд
 • изготвяне и подаване на необходимата документация в НСИ – срок 31.03.2018 година
 • изготвяне и подаване на необходимия набор от документи в НАП за годишно приключване с Годишен финансов отчет- срок 31.03.2018 година
 • изготвяне и подаване на документи и декларации към Търговския регистър – срок за подаване 31.06.2018 година
 • Цени за фирми:
  • с до 20 документа –  от 150 лв до 200 лв
  • с документи от 20 бр до 40 бр – цена от 200 лв до 300 лв.

Посочените цени за счетоводно обслужване са ориентировъчни. След провеждане на среща, запознаване с дейността на фирмата и в зависимост от сложността на счетоводното обслужване цената ще бъде допълнително обсъдена.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Във връзка с натовареността ни до 31.03.2018 година по повод годишното счетоводно обслужване, моля всяка среща да бъде предварително уговорена по телефона с нас.

Понеделник до Събота – 10.00  до 19.00 часа

Адрес: София, ж.к. Младост 1, блок 14-А
Телефони: 0876/ 50 19 76

Е-мейл консултанти: office@schetovoditel-sofia.com
Е-мейл управител: kirilova@schetovoditel-sofia.com

 • Годишно счетоводно приключване
  Годишно счетоводно приключване

  Изготвяне на годишни финансови отчети /ГФО/

 • Изготвяне на консолидирани годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт

 

 

При подписване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, съставянето на годишен финансов отчет е напълно безплатно.

Еднократна услуга свързана с годишно приключване – цената се определя според вашата дейност и обема от документооборота Ви.

Годишно счетоводно приключване

В счетоводството е възприето към даден момент осчетоводяването на възникващите стопански операции в следствие на имуществото на предприятието. Съгласно чл.23 ал.1 от Закона за счетоводството такъв момент е всяка отчетна година 31.12. Този подход в счетоводството се налага от следните две причини:

 • Да се провери чрез инструментите на счетоводството дали се поддържа задължителното равенство в двустранното разграничено имущество на предприятието. А именно:
  • По въплъщение и функционална роля
  • По произход и целево предназначение
 • Счетоводството на второ място следва да създаде към даден момент в обобщен вид стойности за това двустранно разграничено имущество, а именно по раздели, групи и по балансови статии. Това е необходимо както за управлението, така и за контрола и анализа на дейностите на предприятието, за тази цел всяка фирма съставя задължително счетоводен баланс

Счетоводният баланс има форма на двустранна таблица. Балансът е способ и има две основни функции:

 • Способ за групиране
 • Обобщено отразяване на активите и пасивите към определен момент

Съгласно чл.27,ал. 1 от Закона за счетоводството тази таблица има балансова и задължителна част, а съгласно чл.27, ал.2 балансът може да се състави или в двустранна форма или В едностранна.

Счетоводни услуги

 • Счетоводни услугиСключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване – Счетоводни услуги
 • Осчетоводяване на покупни и продажни фактури за месеца
 • Своевременно осчетоводяване на банкови документи – банкови извлечения
 • Изготвяне на отчет за вземания от клиенти
 • Изготвяне на отчет за задължения към доставчици Годишно счетоводно приключване
 • Следене на оборотите по ДДС Годишно счетоводно приключване
 • Съставяне на дневници по ЗДДС – дневник на покупките и дневник на продажбите
 • Съставяне и подаване на справка – декларация по ЗДДС към НАП
 • Подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС – при необходимост или при желение на клиента – Счетоводни услуги Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП
 • Представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП
 • Електронно банкиране – Счетоводни услуги Годишно счетоводно приключване
 • Съставяне на платежни документи Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на периодични финансови отчети, според предварителна договорка
 • Изготвяне на оборотни ведомости Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на дневници на сметки – Счетоводни услуги

Вашият коментар