Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

 • Счетоводни услуги
  Счетоводни услуги
  ЗСч
  ЗДДС

  Сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване – Счетоводни услуги

 • Осчетоводяване на покупни и продажни фактури за месеца
 • Своевременно осчетоводяване на банкови документи – банкови извлечения
 • Изготвяне на отчет за вземания от клиенти
 • Изготвяне на отчет за задължения към доставчици
 • Следене на оборотите по ДДС
 • Съставяне на дневници по ЗДДС – дневник на покупките и дневник на продажбите
 • Съставяне и подаване на справка – декларация по ЗДДС към НАП
 • Подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС – при необходимост или при желение на клиента – Счетоводни услуги
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП
 • Представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП
 • Електронно банкиране – Счетоводни услуги
 • Съставяне на платежни документи
 • Изготвяне на периодични финансови отчети, според предварителна договорка
 • Изготвяне на оборотни ведомости
 • Изготвяне на дневници на сметки – Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Изискванията към клиентите за успешна съвместна работа:

1. Всички първични счетоводни документи за месеца да ни бъдат предавани най-късно до 10-то число на следващия месец. За всеки документ се представя копие на отделен хартиен носител и всички съхранявани от Вас оригинали трябва да бъдат своевременно представени при ревизия от компетентен орган.

2. Всички банкови извлечения и документи за изписаните стойностно стоки се представят най-късно до 30-то число на текущия месец.

3.  Приоритет са също така и задълженията към държавата:

 • На първо място са задълженията за ДДС, като данъкът задължително се плаща до 14-то число всеки месец за предходния месец.
 • На второ място по важност са задълженията за осигуровки, като те са дължими до 25-то число всеки месец за предходния месец.

4. Имайте предвид, че всички плащания, които са без фактури или има за тях такива, но разходите не са свързани с дейността (напр. дрехи, ресторанти и т.н.), то тогава, съгласно законодателството те не се признават за данъчни цели и не намаляват финансовият резултат.

5. За всички направени разходи трябва да се изискват от доставчиците задължително фактури и те трябва да бъдат на името на фирмата. В противен случай важи т.4.

Вашият коментар