ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

 • ТРЗ и личен състав
  ТРЗ и личен състав

  Консултации във връзка с формата на наемане на персонала

 • Изготвяне на трудови договори и прилежащата длъжностна характеристикa
 • Изготвяне на граждански договори
 • Изготвяне на месечни и годишни ведомости за работна заплата
 • Изготвяне на фишове за служителите
 • Обработка на отпуски на служителите
 • Регистрация на трудови договори в НАП
 • Регистрация на допълнителни споразумения в НАП
 • Изготвяне и регистрация за заповеди за прекратяване на трудовиправоотношения
 • Попълване и издаване на всички необходими трудови и осигурителни документи
 • Изготвяне на необходимите платежни документи
 • Изчисляване и подаване на болнични листове
 • Изготвяне на служебни бележки
 • Следене на полагаемия платен годишен отпуск
 • Своевременно представяне на информация за осигурените лица в НАП и НОИ
 • Представителство пред органите на НАП и НОИ при ревизии
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж

Консултации свързани с ТРЗ и личен състав

Счетоводни услуги

 • Счетоводни услугиСключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване – Счетоводни услуги Административни услуги
 • Осчетоводяване на покупни и продажни фактури за месеца
 • Своевременно осчетоводяване на банкови документи – банкови извлечения Административни услуги
 • Изготвяне на отчет за вземания от клиенти Административни услуги
 • Изготвяне на отчет за задължения към доставчици
 • Следене на оборотите по ДДС Административни услуги
 • Съставяне на дневници по ЗДДС – дневник на покупките и дневник на продажбите Административни услуги
 • Съставяне и подаване на справка – декларация по ЗДДС към НАП
 • Подготвяне на документи за регистрация по ЗДДС – при необходимост или при желение на клиента – Счетоводни услуги ТРЗ и личен състав
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП ТРЗ и личен състав
 • Представяне на юридическо или физическо лице пред органите на НАП ТРЗ и личен състав
 • Електронно банкиране – Счетоводни услуги Административни услуги ТРЗ и личен състав
 • Съставяне на платежни документи Административни услуги ТРЗ и личен състав
 • Изготвяне на периодични финансови отчети, според предварителна договорка Административни услуги
 • Изготвяне на оборотни ведомости ТРЗ и личен състав
 • Изготвяне на дневници на сметки – Счетоводни услуги

Документиране е в основата на счетоводния метод и в организацията на счетоводното отчитане. То спомага за отразяването на операциите. Въз основа на него се извършва текущото отчитане , с което се осъществява непрекъснат контрол върху закономерността на явленията и процеси. В счетоводството на предприятието първичните документи, хартиени или технически са основния източник и носител на отчетна информация. Документите, които се съставят и използват в счетоводството са основа за извършването на предварителен, текущ контрол за законосъобразността и целесъобразността на стопанските операции, както и за разграничаване отговорността между отговорните лица за складирането и правилното съхранение на материално-веществените и парични активи.

Счетоводните документи имат и юридическо значение. То се състои в това, че счетоводството в предприятието се води върху основата на документалната обоснованост на стопанските операции, като трябва да се спазват изискванията за тяхното своевременно съставяне.

Вашият коментар